Close
Mon - Sat 8.00 - 18.00. Sunday CLOSED

Číslovky? Nedělejte zbytečné chyby! A jak na řadové číslovky v angličtině?

Číslovky? Nedělejte zbytečné chyby! A jak na řadové číslovky v angličtině?

Dokonce i v profesionálních materiálech se často setkáváme s neznalostí těchto zásad, což se projevuje v chybném užívání a záměně číslovek základních/řadových nebo nesprávném používání mezer. Ještě větší problém potom dělá chybné přenášení českých gramatických pravidel do angličtiny. Pojďme se tedy podívat, jak se píší základní, druhové i řadové číslovky anglicky i česky.

 

Jaké máme číslovky?

Základní kategorie číslovek zahrnují číslovky vyjádřené číslicí nebo slovem. Dále se číslovky dělí na určité (tři, pětkrát, desatero) a neurčité (málo, tolik, nepříliš). 

 

Ještě přesnější dělení je potom:

  • Základní (5, deset, mnoho)
  • Řadové (šestý, 101., několikátý)
  • Druhové (troje, čtverý, devatero, několikerý – odpovídá otázce „kolikery“) 
  • Násobné (třikrát, 2krát, čtyřnásobný, několikanásobný – odpovídá otázce „kolikrát“)

 

Častou chybou bývá zaměňování číslovek řadových za číslovky základní. Řadovou číslovku vždy následuje tečka: „3. odboj, II. WW, na 2. straně v hlavě 5.“ atd. 

A co anglicky?

Můžeme rozlišit kardinální číslovky (one, two, ten) a řadové číslovky (first, second, tenth). Kromě toho se používají číslovky výrazně (three times, twice, fourfold) a neurčité (few, many, several). 

 

Nejúčinnější způsob, jak se naučit anglicky doma a ovládnout tak číslovky jsou online kurzy angličtiny.

 

Mezery

Číslovky jsou samostatná slova (včetně „dva“ a „3“) a je nutné je oddělovat od ostatních slov mezerami, s výjimkou případů, kdy se používají k vytvoření přídavného jména, např. „2metrový,“ „3%.“ Příklady jsou „Odjel na 5denní školení,“ ale „Bude pryč 5 dní.“ Jedná se o jeden z častých češtinářských chytáků.

Mezery jsou důležitým aspektem při psaní anglických číslovek a mohou se lišit v závislosti na kontextu. 

 

Zde jsou některá pravidla týkající se mezery v anglických číslovkách:

  • Mezery mezi slovy: Anglické číslovky se píší jako samostatná slova, a proto je mezi nimi vždy mezera, anebo pomlčka. Například: „two,“ „three hundred,“ „sixty-four.“
  • Mezery v desetinných číslech: Při zápisu desetinných čísel se používá tečka jako oddělovač mezi celou a desetinnou částí, bez mezery. Například: „123,456.789.“
  • Mezery v dlouhých číslech: Velká čísla se v angličtině oddělují čárkami po tisících. Například: „1,000,“ „10,000,“ „1,000,000.“ Opět bez mezery mezi čárkou a číslicemi.
  • Datum: Při psaní data se často používá formát „Month day, year,“ například „May 31, 2012.“ V tomto případě jsou mezery použity k oddělení jednotlivých složek data.
  • Čas: Při zápisu času se používá dvojtečka k oddělení hodin a minut, bez mezer. Například: „8:35.“ Při uvádění sekund může být použita dvojtečka bez mezery: „8:35:28.“ Při vyšší přesnosti může být desetinná čárka s číslicemi, opět bez mezery: „8:35:28.253.“
  • Symbol měny: Symbol měny může být umístěn buď před nebo za částku, bez mezery mezi symbolem a číslem. Například: „$3.50“ nebo „3.50 dollars.“

 

Psaní dlouhých čísel

Dlouhá čísla oddělujeme mezerníkem po trojicích na obou stranách desetinné čárky: 123 456,789 012. Kolem desetinné čárky není mezera. Je důležité si uvědomit, že zápis 123,456.789,012 je anglosaský a v češtině nemá místo. Správný způsob vyjádření miliónu je formou: 1.000.000.

 

Při psaní čísel je důležité dodržovat standardní způsob formátování, zejména pokud jde o tisícové oddělení a zápis desetinných čísel. Například: 123,456.789,012. Mezera by neměla být umístěna kolem desetinné čárky.

 

Datum

Často se setkáváme s „úsporným“ datem ve tvaru 31.5.2012, což je chyba. Za řadovou číslovkou by měla být vždy mezera: 31. 5. 2012. Ovšem s užitím lomítka jsou tvary jako 31/5, 2012/05/31, 31/V formálně správné.

 

Při psaní data v anglickém jazyce se setkáváme s několika odlišnostmi. Formát měsíce-den-rok, např. May 31, 2012, je běžnější než v češtině. Pokud se užívá lomítko, mohou být i formáty jako 5/31, 2012 nebo 31/V. Je důležité si být vědom toho, že anglický způsob zápisu data se liší od českého.

 

Čas

Pokud vyjadřujeme pouze hodiny a minuty, používá čeština tečku jako oddělovač (bez mezer), např. 8.35. Pokud chceme přidat sekundy, píšeme například 8:35:28. Při ještě větší přesnosti je správný tvar 8:35:28,253 s dekadickou soustavou a desetinnou čárkou. Tečka a dvojtečka se ale nikdy nemají kombinovat.

 

Podobně jako v češtině, i v angličtině existují specifická pravidla pro psaní času. Pokud se vyjadřuje pouze hodina a minuta, používá se dvojtečka bez mezer (8:35). Při uvádění sekund se často používá zápis s dvojtečkou (8:35:28), a pro vyšší přesnost je možné přidat i desetinnou čárku (8:35:28.253).

 

Měna

Opět dochází k srážce s typografickou normou. Pravidla pravopisu umožňují obě možnosti: Kč 3,50 i 3,50 Kč, 16 Kč a Kč 16. Tvar 16,- Kč je považován za slohově nevhodný, i když se účetně využívá.

 

Při psaní anglických měn je třeba brát v úvahu různé možnosti. Symbol měny může být umístěn před částkou (£3.50) nebo za ní (3.50 pounds). Je důležité respektovat pravidla pravopisu a vyhnout se nevhodným kombinacím symbolů měny a částky.

 

Proč jsou chyby trapas?

Správné používání a formátování číslovek, včetně dodržování pravidel pro mezery, je klíčové z několika důvodů. Prvním aspektem je srozumitelnost a jednoznačnost psaného textu. Správně umístěné mezery mezi slovy, desetinnými čísly, čárkami a symbolem měny usnadňují čtenáři identifikovat a porozumět hodnotám a datům prezentovaným v textu.

Pozor dejte hlavně v práci

Dále, správné formátování číslovek dodává textu profesionální vzhled a ukazuje na pečlivost a gramatickou preciznost autora. Čtenář, který se setká s textem, kde jsou čísla nesprávně formátována, může pociťovat nesjednocenost a ztrátu důvěry v kvalitu informací. Psát správně i anglicky je hlavně dnes už na trhu práce velmi častým požadavkem.

Dvakrát pozor dejte, pokud pracujete s penězy

Ve specifických oblastech, jako jsou finance nebo vědecké práce, může nesprávné formátování čísel vést k závažným chybám a nedorozuměním. Například v účetnictví může špatné umístění desetinné čárky znamenat ztrátu přesnosti nebo chybné interpretace číselných hodnot.

 

Na závěr

Celkově vzato, schopnost správně psát a formátovat anglické číslovky s odpovídajícími mezerami není pouze jazykovou nuancí, ale i klíčovým prvkem jasné komunikace a zachování důvěryhodnosti ve psaném projevu.

Pavla Pešková